Informacja dla klientów

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FRAN – MAR Magdalena Mazur w Krakowie

Szanowni Państwo, w związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w stosunku do osób które zostały uprawnione przez naszych Klientów do kontaktu z FRAN MAR Magdalena Mazur z siedziba w Krakowie, pragniemy przekazać tym osobom następujące informacje.

1. Administrator danych osobowych:
Informujemy, że dane osobowe zbierane w związku ze współpracą z FRAN MAR Magdalena Mazur z klientami są przetwarzane przez Magdalenę Mazur prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Fran Mar Magdalena Mazur pod adresem ul. Rakowicka 20/23, NIP: 678-250-69-95, adres e-mail: info@pigspower.com

2. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna:
a) Przedstawienie ofert dotyczących towarów i usług FRAN – MAR Magdalena Mazur ;
b) Prowadzenie negocjacji, rozmów, a także zawarcie, wykonanie i rozliczenie umowy pomiędzy FRAN – MAR Magdalena Mazur i jej klientami;
c) Bieżący kontakt z klientami i ich pracownikami w związku ze współpracą z FRAN – MAR Magdalena Mazur,
d) Prezentowanie reklam towarów lub usług FRAN – MAR Magdalena Mazur (marketing bezpośredni towarów lub usług własnych)
e) Przesyłanie informacji o towarach lub usługach FRAN – MAR Magdalena Mazur i jego partnerów w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie takich informacji.

3. Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: kurierzy realizujący przewoźnicy, podmioty realizujące obsługę ubezpieczenia i rozliczenia transakcji wynikających z Umowy, agenci handlowi, agencje reklamowe. Podmioty świadczące na rzecz Administratora pomoc prawną, podatkową i rachunkową oraz obsługę informatyczną.

4. Czas przetwarzania danych osobowych. Dane będą przechowywane przez czas zawierania i trwania Umowy oraz po jej ustaniu do czasu wygaśnięcia wszystkich relacji i spraw wynikających w Umowy oraz obowiązku ich przetwarzania wynikającego z innych przepisów prawa (np. przepisy regulujące zasady wystawiania i przechowywania faktur). Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz jeżeli prawo pozwala na ich przetwarzanie.

5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora:
a) Imię, nazwisko, adres prowadzenia działalności lub siedziby, numer telefonu, adres email, numer NIP i REGON klienta;
b) Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail pracowników lub współpracowników klienta ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w drodze indywidualnych działań.

6. Prawa przysługujące osobie udostępniającej swoje dane: Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przekazania danych innym podmiotom. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu organu nadzorczego. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: – kontakt e-mailowy pod adresem: info@pigspower.pl – kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Rakowicka 20/23, 31-510 Kraków. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. FRAN – MAR Magdalena Mazur może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.